Hirek / Információk

Értesítés ÁSZF Módosításról

Közzététel:2014.június 01.

Ezúton értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a NET-TV Zrt. 2014. július hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós, internet és telefon szolgáltatásának (a továbbiakban: „szolgáltatás”) Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF). A módosítások indokául szolgálnak az alábbiak:


1. az üzleti folyamatokban és körülményekben bekövetkezett a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változások,
különösen a szolgáltatási területek bővülése mindhárom szolgáltatás vonatkozásában BÁCSBOKOD, BÁCSBORSÓD, CSÁVOLY,
GARA, , KATYMÁR, MADARAS, MÁTÉTELKE, RÉM, SZEREMLE, TATAHÁZA, kábeltelevíziós szolgáltatás vonatkozásában
továbbá BÓCSA, BALOTASZÁLLÁS, HARKAKÖTÖNY, IMREHEGY, PIRTÓ helységekre kiterjedően,

2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 2014.03.15. napi hatálybalépése, az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekre és a távollevők közt kötött szerződésekre vonatkozó jogszabályok változása,

3. az ÁSZF szövegének az előfizetők jogait nem vagy csak minimális mértékben érintő pontosítása,

4. ügyfélszolgálat, központi ügyfélszolgálat elérhetőségének, működési idejének módosítása.


Mindhárom ÁSZF-et érintő változások:

1. Ügyfélszolgálati adatok módosítása (ÁSZF 1.2.)

2. Megjelölésre kerültek az ÁSZF-re és az egyedi előfizetői szerződésre vonatkozó fontosabb jogszabályok, valamint az időközi jogszabályváltozás miatt azok alkalmazásának módja (ÁSZF 1.7., 7.1.9.)

3. Az ügyfélszolgálaton kívül és távollevők közt kötött szerződésekre vonatkozó szabályok módosításra kerültek (ÁSZF 2.1.1.3.3.)

4. Az elévülésre vonatkozó szabályozás kiegészítésre került. (ÁSZF. 7.1.4.)

5. Tartalmi változást nem jelentő szövegpontosítás (ÁSZF 11.5., 4.sz. melléklet)

6. Új szolgáltatási területekre vonatkozó szolgáltatások és díjai felvételre kerültek (internet ÁSZF 3. sz. melléklet, CATV ÁSZF 1.melléklet, telefon ÁSZF 4. melléklet)

7. Az előfizető felszólamlási lehetőségei bővítésre kerültek az új szolgáltatási területeknek megfelelően (internet ÁSZF 1. melléklet, CATV és telefon ÁSZF 2. melléklet)

8. Az adatvédelmi felelős elérhetősége módosításra került (CATV és internet ÁSZF 4. melléklet, telefon ÁSZF 5. melléklet,


A kábeltelevíziós ÁSZF vonatkozásában további módosítások:

1. A műsorok programcsomagban való szerepeltetés időpontja 2014.07.31-re módosult, az "F" megjelölésű digitális programcsomagok
törlésre kerültek és az ezen csomagok szerinti felnőtt műsorok a D1, D2, D3, D1+D2, D123 és HD programcsomagokba kerültek
felvételre, feltüntetésre kerültek az új területeken elérhető analóg programcsomagok havi előfizetési díjai, törlésre kerültek a megszüntetett "F" jelű programcsomagokra vonatkozó előfizetési díjtételek (ÁSZF 1. melléklet)

2. Műsorok neve módosult (Prizma RTL+-ra, Filmbox Extra1 Filmbox Plusra) (ÁSZF 1. melléklet)

Az internet ÁSZF vonatkozásában további módosítások:

1. A -Net 60 csomagot igénybe nem vehető területek között feltüntetésre kerültek az új szolgáltatási területek (ÁSZF 3. melléklet),
Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést követő 8 napon belül
jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket
tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.
Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények
figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott
kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést legfeljebb 8 nap felmondási idővel, a
szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét és a szolgáltató az
igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani. Kérjük, hogy a változásokról érdeklődjön munkatársainknál vagy a teljes terjedelmű ÁSZF-eket az Ön lakóterületéhez tartozó ügyfélszolgálati irodánkban, illetve - a közzétételt követően - honlapunkon (www.net-tv.hu) megtekinteni szíveskedjen.


Köszönjük még egyszer bizalmát, őszintén értékeljük a lehetőséget, hogy előfizetőink közt tudhatjuk Önt.


Budapest, 2014. május 30.
Tisztelettel:
NET-TV Zrt.

További hírek / információk

 

Ünnepi nyitvatartás- Madarasi ügyfélszolgálat

 

Közzététel:2018.december 19.

 

Madarasi ügyfélszolgálat decemberi nyitva tartás

 

Közzététel:2018.december 10.

 

További hirek / információk